Đơn giá khi bạn có Mã Quản lý khuyến mãi: 3000 vnđ/ngày
Đơn giá khi bạn không có Mã Quản lý khuyến mãi: 4500 vnđ/ngày

Mã số cửa hàng
Số tiền (*)
Mã khuyến mại
Phương thức thanh toán
Nghèo không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là nghèo mà không có chí